Z okazji tego jubileuszu 29 stycznia odbyło się okolicznościowe seminarium poświęcone tematom związanym z historią i obecną działalnością warszawskiego urzędu probierczego, w którym wzięli udział partnerzy, przyjaciele oraz długoletni klienci placówki.

Rocznica 160-lecia powołania do życia Urzędu Probierczego w Warszawie przypadała w 2012 r., jednak – jak powiedziała dyrektor placówki Magdalena Ulaczyk – spotkanie upamiętniające to wydarzenie mogło się odbyć dopiero w tym roku. Do historii probiernictwa w Warszawie wprowadził zgromadzonych Michał Gradowski, znany historyk sztuki, autor licznych publikacji na temat złotnictwa, podkreślając przede wszystkim rolę historycznych znaków probierczych w badaniach czasu i miejsca powstania dawnych wyrobów złotniczych.

„W historii urzędu najważniejsi byli pracownicy” – mówiła Magdalena Ulaczyk, skupiając się w swoim referacie głównie na okresie wojennym i powojennym. Bardziej współczesny charakter miały wystąpienia Beaty Wytrykus („Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych”), Aleksandry Górkiewicz-Maliny („Współpraca pomiędzy Okręgowymi Urzędami Probierczymi w Krakowie i Warszawie”) oraz Jacka Motyki („Fałszerstwa cech probierczych i sposoby ich wykrywania”).

W wystąpieniach podkreślano także współczesne działania urzędu, mające na celu przede wszystkim poprawę poziomu obsługi interesantów, m.in. zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu, unowocześnianie metod badania i cechowania oraz harmonizację w dziedzinie prawa. Jest to możliwe głównie dzięki udziałowi w konferencjach międzynarodowych, wizytom w innych europejskich urzędach probierczych oraz współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Urząd Probierczy jest także członkiem Stałego Komitetu Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych (od 2005 r.) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Urzędów Probierczych (od 1994 r.). Warto podkreślić, że dyrektor OUP w Warszawie Magdalena Ulaczyk w latach 2001 – 2003 pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Europejskich Urzędów Probierczych, a w roku 2004 funkcję zastępcy przewodniczącego.

O tym, że działania te są zauważane i doceniane, świadczą m.in. odczytane w trakcie spotkania listy okolicznościowe, m.in. prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, jak również podziękowania i gratulacje składane na ręce dyrektor Magdaleny Ulaczyk przez Janusza Kowalskiego – przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP, Marcina Tymińskiego – prezesa Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych oraz Ewy Zaremskiej w imieniu złotników niezrzeszonych. Znany warszawski antykwariusz Jacek Zięta podkreślał, że „rzadko zdarza się tak dobra współpraca z urzędnikami jak w warszawskim urzędzie probierczym”.